Polityka prywatność i informacja o sposobie ochrony danych osobowych

zgodnie z wymogami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Zgodnie z art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji do pracy w EZRA UKSW Sp. z o.o. informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest EZRA UKSW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, ul. Daniłowskiego 31, REGON: 380016423, NIP: 7010819366.


2.Dane osobowe kandydatów do pracy w EZRA UKSW Sp. z o.o., będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji - wyboru osób do zatrudnienia na wolnych stanowiskach.


3.Administrator Danych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, tj. w celu przyszłej rekrutacji chyba, że kandydat na stanowisko pracy wyrazi na to zgodę, jednak nie dłużej niż przez 1 rok. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.


4.Kandydaci w procesie rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody, w każdym momencie poprzez zawiadomienie pracodawcy. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.


5.Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 221§1 KP.


6.Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.


7.Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.


8.Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydatów do pracy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


9.Dane kandydatów do pracy w EZRA UKSW Sp. z o.o. przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie po zakończeniu rekrutacji odnośnie osób zakwalifikowanych na listę rezerwową, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłej rekrutacji, a następnie niezwłocznie usunięte.


10.Kandydaci do pracy w EZRA UKSW Sp. z o.o. posiadają prawo żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz - z zastrzeżeniem przepisów prawa - usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.


11.Wszelka korespondencja dotycząca danych osobowych oraz ich przetwarzania przez EZRA UKSW Sp. z o.o. powinna być kierowana na adres Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@ezrauksw.pl.


12.Kandydaci do pracy w EZRA UKSW Sp. z o.o. mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


13.Dane osobowe kandydatów do pracy w EZRA UKSW Sp. z o.o. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.