logoezra

Naszą misją jest
budowanie sieci i relacji współpracy
w społecznościach lokalnych
na rzecz wsparcia dzieci, młodzieży i ich rodzin
– doświadczających kryzysu psychicznego

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego jako uczelnia publiczna, otwiera się na potrzeby państwa, ale również społeczności lokalnej, w której żyjemy. Nasi eksperci, głównie z Instytutu Psychologii opracowali specjalny program, nazywany potocznie modelem bielańskim. Wyróżnia go budowanie sieci wsparcia dziecka, wykorzystanie zasobów rodziny oraz skoordynowana praca środowiskowa.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego chce dzielić się swoim potencjałem naukowym, dlatego utworzyliśmy na Bielanach i Żoliborzu Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. W placówkach wdrażamy system wsparcia dla dzieci i rodzin, które doświadczają różnej natury problemów psychicznych. Dzięki temu zapobiegamy rozwojowi kryzysów psychicznych, w których niezbędne staje się leczenie szpitalne.

Cieszymy się, że nasze środki są potencjałem w ogólnopolskim systemie ochrony zdrowia. Sukces warszawskich centrów zapoczątkował rozwój kolejnych poradni w innych miastach w Polsce: w Piasecznie, Białymstoku, Rzeszowie i Piotrkowie Trybunalskim. Sprawia to, że opracowany na UKSW model staje się coraz bardziej powszechny.

Atutem wdrażanego przez nas modelu jest patrzenie na człowieka szeroko i komplementarnie. Jako UKSW korelujemy ze sobą projekty z zakresu psychologii, pedagogiki, sfery duchowej, a od niedawna również medycyny.

ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, JM Rektor UKSW

Zespół

dr Tomasz Rowiński

Prezes Zarządu EZRA UKSW Sp. z o.o.

Doktor psychologii, Zastępca Dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zajmuje się psychologią osobowości oraz zaburzeniami osobowości. Jest współautorem polskiej wersji kwestionariusza do pomiaru zaburzeń osobowości (PID w systemie diagnozy DSM-5) i modelu opieki EZRA.

Jolanta Konopelska

Dyrektor generalny EZRA UKSW sp. z o.o.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Wydziału Polonistyki-Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej oraz Wydziału Prawa i Administracji) i Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Posiada wieloletnie doświadczenie menadżerskie w administracji i zarządzaniu, jako dyrektor działu nauczania i spraw studenckich uczelni wyższej. W EZRA UKSW od początku istnienia Spółki.  

dr Kamila Lenkiewicz

Dyrektor zarządzająca placówkami medycznymi dla dzieci i młodzieży

Doktor, psycholog, psychoterapeuta systemowy z wieloletnim doświadczeniem i stażem klinicznym w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. W EZRA UKSW Sp z o. o odpowiedzialna za standardy diagnozy i opieki psychologicznej. Współautorka modelu opieki EZRA.

Historia

Pierwszy pomysł dot. spółki pojawił się w trakcie opracowywania założeń do projektu, którego celem było wdrożenie opieki nad rodzinami, dziećmi i młodzieżą w ramach deinstytucjonalizacji. 

EZRA UKSW została powołana przez ówczesnego JM Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ks. prof. dr hab. Stanisława Dziekońskiego 28 lutego 2018 roku w celu wdrożenia nowego modelu opieki psychologiczno-psychiatrycznej dla mieszkańców Dzielnicy Bielany. We współpracy z Burmistrzem Bielan oraz instytucjami bielańskimi, od 2018 roku wdrażany jest system wsparcia dla dzieci i rodzin, które doświadczają różnej natury problemów psychicznych. Spółka jest też częścią strategii rozwoju Uniwersytetu w obszarze zdrowia psychicznego, której celem jest połączenie praktycznych oddziaływań medycznych z najnowszą wiedzą psychologiczną i psychoterapeutyczną. Pierwsze wyniki łączenia praktyki z nauką w obszarze usług medycznych miały miejsce właśnie w Dzielnicy Bielany, która jest naturalnym otoczeniem Uczelni.  

ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

Spółka od początku ma charakter innowacyjny, skupia pasjonatów, którzy chcą w sposób odpowiedzialny zmieniać jakość wsparcia oferowaną rodzinom, dzieciom i młodzieży borykającymi się z różnego rodzaju problemami psychicznymi. Testowany Model EZRA UKSW stał się swego rodzaju przemyślanym i bezpiecznym eksperymentem, który został doceniony przez decydentów w Polsce jak i z Komisji Europejskiej. 

Oferta

EZRA UKSW sp. z o.o. ma kilkuletnie doświadczenie we wdrażaniu opieki środowiskowej dla dzieci i młodzieży w społeczności lokalnej. Naszą misją jest budowanie sieci relacji i współpracy w społecznościach lokalnych na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży i ich rodzin doświadczających kryzysów psychicznych. Dlatego ważna jest dla nas współpraca z podmiotami sieci oparcia rodzin w procesie leczenia, aby tworzyć sieć, w której wsparcie jest dostępne, kompleksowe i najbliżej jego zamieszkania. 

 1. Analiza potrzeb mieszkańców i instytucjonalnych w ramach wdrażania systemu wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin będących w kryzysach psychicznych.
 2. Tworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w lokalnej społeczności we współpracy z lokalnymi partnerami i JST.
 3. Budowanie strategii dla rozwiązań opartych na koordynacji wsparcia dla rodzin, dzieci i młodzieży doświadczających różnego rodzaju kryzysów psychicznych.
 4. Realizacja świadczeń medycznych w ramach kontraktów NFZ w koordynacji z ośrodkami pomocowymi JST.
 1. Superwizja procesów wsparcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Mentoring dla nauczycieli z przedszkoli oraz szkół.
 3. Szkolenia z narzędzi psychometrycznych opracowywanych w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 4. Szkolenia merytoryczne dostosowane do potrzeb specjalistów pracujących w systemie oświaty.
 5. Wsparcie w tworzeniu sieci współpracy i koordynacji na rzecz wsparcia ucznia i jego rodziny w różnego rodzaju problemach i kryzysach psychicznych.
 6. Warsztaty dotyczące koordynacji leczenia i wsparcia uczniów z podmiotami pomocy społecznej i podmiotami leczniczymi w obszarze zdrowia psychicznego.
 1. Doradztwo i szkolenia dla ośrodków wspierających rodziny będące w kryzysach psychicznych.
 2. Wsparcie standaryzacji pracy podmiotów leczniczych.
 3. Szkolenia i kursy dla personelu medycznego.
 4. Wdrażanie sieci koordynacji pomiędzy podmiotami medycznymi, oświatowymi i pomocy społecznej w lokalnych społecznościach.
 5. Staże i praktyki dla pracowników i studentów.

Model EZRA

Model opieki EZRA odwołuje się do dwóch kluczowych wektorów (celów) zdrowienia wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodzin:

1) tworzenie warunków do rozwoju lub odbudowy relacji interpersonalnych pomiędzy rówieśnikami oraz pomiędzy dziećmi i dorosłymi (bliskości i empatii);

2) tworzenie warunków do rozwoju potencjału dzieci i młodzieży i tworzenia uwzględniając ich wiek

Model EZRA zakłada pracę nie tylko z dzieckiem i jego rodziną, ale również z ich siecią wsparcia społecznego. Przy czym praca ta oparta jest głównie na założeniach dialogu otwartego, a praca z dzieckiem i rodziną  uwzględnia również kliniczny model opieki psychologiczno-psychiatrycznej jak i teorię terapii systemowej. Wsparcie adresowane jest również do instytucji obecnych w środowisku lokalnym dziecka i jego rodziny.

Wejście do systemu odbywa się poprzez zgłoszenie opiekunów prawnych lub za ich zgodą przez instytucje oświatowe dziecka potrzebującego wsparcia. Proces leczenia oparty jest na indywidualnym planie zdrowienia, który uwzględnia powagę i dotkliwość oraz uporczywość trudności, ryzyko wtórnej niepełnosprawności lub zagrożenia rozwoju, obecność/brak czynników ryzyka i czynników ochronnych oraz obecność/brak stresu społecznego lub doświadczenia urazowego. W nagłych przypadkach pomoc udzielana jest w ciągu 24 h, a w trybie normalnych do ośmiu tygodni. Pomoc zaczyna się od konsultacji rodzinnych w środowisku domowym. Model opieki EZRA zakłada kompleksowość pomocy, dlatego nie ma możliwości wyboru przez rodzica/opiekuna prawnego albo dziecko jednej z form oddziaływań, np. tylko opieki lekarskiej albo psychologicznej.

W modelu EZRA ważną rolę odgrywają terapeuci środowiskowi dzieci i młodzieży, których uwaga nakierowana jest na pracę w środowisku i ze środowiskiem. Terapeuci środowiskowi dzieci i młodzieży wspierają proces konceptualizacji poprzez swoją obecność w szkołach/przedszkolach i uczestniczenie w obserwacjach dziecka w jego naturalnym środowisku. Ponadto prowadzą grupy socjoterapeutyczne i grupy podwórkowe, warsztaty dla rodziców i grupy samopomocowe, pracują indywidualnie z nauczycielami i innymi specjalistami.

Model opieki EZRA oparty jest na 5 filarach:

Pierwszy kontakt z rodziną podzielony jest na dwa etapy: a) kontakt telefoniczny podczas zgłoszenia się do poradni, którego głównym celem jest przyjęcie zgłoszenia i poznanie specyfiki trudności w celu ustalenia pilności i rodzaju podejmowanych działań; b) wizyta w domu mająca na celu zapewnienie dziecku/ nastolatkowi i jego rodzinie bezpiecznych warunków do mówienia o trudnościami z którymi się zgłosili.

Konceptualizacja prowadzona jest w duchu bio-psycho-społecznym. Obejmuje on wywiad rozwojowy i rodzinny, obserwację dziecka w jego naturalnym środowisku, diagnozę środowiska rówieśniczego oraz diagnozę psychologiczną i psychiatryczną, jeśli jest taka konieczność. Za ten etap odpowiedzialny jest specjalista pełniący rolę Case Managera, czyli osoba, której głównym zadaniem jest nadzór nad procesem zdrowienia, praca z rodziną i przedstawicielami innych instytucji w środowisku na rzecz dziecka/nastolatka, oraz nadzór nad zespołem leczącym.

Jest wynikiem procesu konceptualizacji i oparty jest na Międzynarodowej Kwalifikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (WHO, 2001), która przy użyciu języka uniwersalnego, zrozumiałego i wspólnego dla każdego specjalisty, pozwala wyznaczyć obszary zasobowe oraz wymagające wsparcia. Ustalany on jest w porozumieniu z dzieckiem/nastolatkiem i jego opiekunami prawnymi. Zawiera on cel całego procesu zdrowienia oraz formy oddziaływań, które pomogą go osiągnąć.

Kolejnym filarem procesu zdrowienia zawartego w modelu EZRA jest psychoterapia, która obejmuje oddziaływania indywidualne, grupowe, rodzinne prowadzone zgodnie z głównymi modalnościami psychoterapeutycznymi, a także terapia środowiskowa, która nakierowana jest na środowisko klienta i na niego w tym środowisku. Oddziaływania nakierowane na środowisko pacjenta, obejmują jego szkołę/przedszkole, klasę/grupę rówieśniczą. Farmakoterapia natomiast włączana jest w ramach opieki lekarskiej i tylko w sytuacjach, kiedy jest ona niezbędna.

Jako ostatni etap procesu wsparcia skupiona jest na podsumowaniu procesu zdrowienia i realizacji Indywidualnego Planu Zdrowienia, a także na zaplanowanie i omówienie działań w celu zapobiegania nawrotom.

Poradnie NFZ

dr Tomasz Rowiński

Prezes Zarządu EZRA UKSW Sp. z o.o.

Za olbrzymi sukces uważam kontrakt podpisany przez EZRA UKSW Sp. z o.o. z Narodowym Funduszem Zdrowia, dzięki któremu, na początku kwietnia 2020 roku uruchomiliśmy trzy Poradnie psychologiczne dla dzieci – I poziom referencyjny.

Poradnia psychologiczna dla dzieci Warszawa-Bielany

ul. Daniłowskiego 31
01-833 Warszawa

Poradnia psychologiczna dla dzieci Warszawa-Żoliborz

ul. Szamocka 10c
01-748 Warszawa

Poradnia psychologiczna dla dzieci
w Piasecznie

ul. Powstańców Warszawy 29
05-550 Piaseczno

Kontakt

Adres korespondencyjny

ul. Daniłowskiego 31
01-833 Warszawa

Telefon

+48 530 777 875
+48 536 777 251

E-mail

biuro@ezrauksw.pl

Dane rejestrowe

Ezra UKSW Sp. z o. o.
KRS: 0000728576
NIP: 7010819366
REGON: 380016423
Wysokość
kapitału zakładowego: 245 000 zł

Przewiń do góry